Povinně zveřejňované informace

1. Název příspěvkové organizace

Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Statutární město Ústí nad Labem, 400 01 Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, IČO 00081531, okres Ústí nad Labem, zřídilo s účinností od 1. 1. 2001 příspěvkovou organizaci Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, IČ 70226016 a vydalo o tom zřizovací listinu dne 20. 6. 2000. Hlavním účelem, pro který byla příspěvková organizace zřízena, je poskytování předškolního vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Zřizovací listina k nahlédnutí v ředitelně školy.

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou. Počet tříd: 3, kapacita: 84 dětí, počet zaměstnanců: 15

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385, Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny: pondělí 10:00 - 11:30 nebo dle dohody

4. 4 Telefonní čísla: 472 731 818, 725 495 420

4.5 Číslo faxu: není

4.6 Adresa internetové stránky: www.msnestemice.cz

4.7 Adresa e-podatelny: ms_nestemice@volny.cz

4.8 Datová schránka: srzu9az

5. Případné platby lze poukázat: ČSOB č. účtu 168483106/0300

6. IČ: 70226016

7. DIČ: CZ 70226016

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů:

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program

8.2 Rozpočet školy

Příspěvek na provoz školy poskytuje zřizovatel, platy zaměstnanců jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

8.3 Návrh rozpočtu p. o. na rok 2022 a Střednědobého výhledu p. o. na roky 2023 a 2024:

8.4 Schválený rozpočet na r. 2022

      8.5 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024

      8.6 Návrh rozpočtu p. o. na rok 2023 a Střednědobého výhledu rozpočtu p. o. na rok 2024 a 2025 a     Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2022

    8.7 Schválený rozpočet p. o. na rok 2023

    8.8 Schválený střednědobý výhled rozpočtu p. o. pro roky 2024 a 2025

     8.9 Návrh rozpočtu p. o. na rok 2024 a střednědobého výhledu p. o. na roky 2025 a 2026

   8.10 Schválený rozpočet p. o. na rok 2024

   8.11 Schválený střednědobý výhled rozpočtu p. o. pro roky 2025 a 2026

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese: Mateřská škola Neštěmice, Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem nebo elektronicky na adrese ms_nestemice@volny.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a podněty lze podávat písemně či elektronicky na výše uvedené adresy (viz bod 9)

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese: Mlýnská 385, 403 31 Ústí nad Labem

12. Formuláře

Formulář Žádost o poskytnutí informace:

Formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů nejsou vydány

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění; zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

14.2 Vydané právní předpisy

Neexistují

15. Úhrada za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - viz Příloha č. 3 Směrnice o svobodném přístupu k informacím

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Nemáme

16. Licenční smlouvy

Neexistují

17. Výroční zpráva

18. Informace o postupech při oznamování porušení práva Evropské unie