Naše projekty

Školní rok 2019/2020

Předškolákovo individualizované vzdělávání

Reg. číslo MS20141: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562, Výzva č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Ve spolupráci s Pedagogicko - psychologickou poradnou STEP jsme se zapojili do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání. Pomocí diagnostického nástroje iSophi pedagogická diagnostika školní zralosti máme možnost zjišťovat úroveň školní připravenosti našich předškoláků. Dobrá úroveň připravenosti umožní, aby dítě mělo co nejlepší vstupní podmínky do školy.

Účastí v tomto projektu sdílíme v rámci Centra kolegiální podpory své zkušenosti s kolegyněmi ostatních mateřských škol na Ústecku zapojených do projektu Předškolákovo individualizované vzdělávání.

Co je školní zralost?

Školní zralost je fyzická a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy. Ohledně fyzické připravenosti je zapotřebí, aby dítě vydrželo sedět a uneslo školní aktovku. Velice důležitá je i socioemoční zralost dítěte - ovládání vzteku a dalších emocí, přijetí role žáka, interakce se spolužáky.

Diagnostický nástroj iSophi nám pomáhá zjišťovat zejména úroveň rozumových dovedností - zrakové a sluchové vnímání, myšlení, grafomotoriku, orientaci v prostoru, čase apod. Výstupem diagnostiky je zpráva pro rodiče, která poskytuje dostatečný přehled o tom, v čem dítě vyniká a v čem dítě podpořit.


Digibuňka mateřských škol

Školní rok 2018/2019


V rámci spolupráce v ústecké digibuňce využíváme v našem vzdělávání robotické včelky BeeBoty a Magic Box pro předškoláky. Tyto pomůcky nám byly zapůjčeny v rámci projektu IKAP - podpora pro digibuňky Ústeckého kraje. Pomůcky používáme ve 2. a 3. třídě.

Magic Box obsahuje tyto aplikace: IQ hry, Dopravní školičku, Než začne matematika, Výuková pexesa a další.

Pomocí robotických včelek se děti zábavnou formou seznamují s programováním.

_______________________________________________________________________

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Září 2017 - červen 2018

Naše škola se zapojila do projektu České obce sokolské - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky". Záštitu nad projektem přijalo MŠMT. Jedná se o celoroční projekt pro předškolní děti, jehož cílem je rozvíjet jejich pohybové schopnosti. Projekt je rozdělen na tři stupně, které respektují specifika jednotlivých věkových kategorií (3 - 4 roky, 4 - 5 let, 5 - 6let).

V rámci projektu není naším záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se zaměříme na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu.

Rádi bychom tímto projektem podpořili zájem dětí o aktivní sportování, které vede k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak u každého dítěte, tak i ve skupině. Plnění jednotlivých úkolů by mělo dětem přinášet radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překonávat překážky, rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let věku.


Myšák Bertík a pan B (Bezpečný)

Září 2017

Naše škola získala dotaci z fondu Ústeckého kraje na klíčový projekt zážitkové prevence, jehož autorem je pan Josef Melen, který se dlouhodobě věnuje tvorbě a realizaci preventivních projektů v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích - Myšák Bertík a pan B. Jedná se o výchovně vzdělávací interaktivní divadelní představení s tématikou dopravní výchovy pro předškolní děti.

Představení děti hravou formou seznamuje s nebezpečnými situacemi v silničním provozu, a to zejména z pohledu dětí jako chodců nebo cyklistů. Důraz je kladen na výbavu jízdního kola, funkci cyklistické přilby a neopomíjí ani povinnost používat dětské autosedačky, bezpečnostní pásy a podsedáky při jízdě autem. Dále je pak atraktivní formou komunikována problematika dopravního značení, semaforů, přechodů pro chodce a vhodných lokalit pro jízdu na koloběžce, bruslích nebo jízdním kole. Každé dítě dostane dárek - reflexní prvek.

Projekt získal záštitu Kanceláří Světové zdravotnické organizace (WHO) v České republice a Ministerstva dopravy samostatného oddělení BESIP.

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem.


Jsme Zelená škola

Únor 2017

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem i zaměstnancům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Více v informačním letáku.


Školka na nohou

Září - říjen 2015, 2016

Cílem projektu je včasné odhalení problémů se stavbou nohy a případné nasměrování rodičů na odborníky, dále upozornit na nevhodně zvolenou velikost nebo tvar obuvi.

Projekt ve spolupráci s fyzioterapeutkou, která vyrobí dětem otisky chodidel, změří je a porovná s velikostí a tvarem bot. Výstupem je slovní hodnocení pro rodiče, otisk chodidla a případné doporučení ohledně nohou či obuvi.

Fyzioterapeut Mgr. Štěpánka Hovorková - nabízí individuální léčbu a poradenství v oboru rehabilitace.

Více na: https://nanohou.cz/


Spolupráce s rehabilitačním centrem Rekoma

Každoročně

Cílem projektu je předcházet vývojovým vadám páteře. Asistentka spirální dynamiky a zároveň hlavní metodička z rehabilitačního centra Rekoma sleduje děti při provádění cviků při cvičení, zhodnotí držení těla u dětí, upozorní na případné vývojové vady, doporučí vhodné cvičení, popř. doporučí návštěvu odborného lékaře.

Solme s rozumem

Únor 2016 - celoročně

Naše mateřská škola se připojila k výzvě Hlavního hygienika ČR zaměřenou na rozvoj aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti konzumace soli v rámci kampaně "Solme s rozumem". Vaříme z čerstvých surovin, nahrazujeme sůl bylinkami, vyvarujeme se pečiva s posypem soli.

Máme-li dosáhnout optimálních výsledků v této oblasti, je nezbytné jednotné působení v rodině - a to je na Vás, rodičích, abyste dětem šli příkladem. Pomůcka pro rodiče:


Koukají na nás správně?

Duben 2016 - každoročně

Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí pomocí speciální diagnostické videokamery, která může včas pomoci odhalit závažné oční vady.

Spolupráce se společností Prima Vizus, o.p.s., což je registrované nestátní zdravotnické zařízení. Zdravotničtí pracovníci provádějí u dětí vyšetření zraku přístrojem, naměřené výsledky vyhodnocuje specializovaný ortoptista a odborným garantem projektu je oční lékař. Každé dítě obdrží potvrzení o vyšetření, děti s pozitivním nálezem dioptrické vady obdrží rovněž doporučení k návštěvě očního lékaře.


Krok za krokem za zdravým životem

Květen až prosinec 2016

Naše mateřská škola se zapojila do interaktivního programu Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem zaměřeného na prevenci obezity, podporu pohybové aktivity, správné výživy a zdravého životního stylu. Projekt je určen pro děti z mateřských škol. Byl vytvořen zdravotníky - odborníky primární prevence.

AKTIVITY PROJEKTU ORGANIZOVANÉ ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM:

1. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. analýza stravovacích zvyklostí mateřské školy, vypracování zprávy o výživě a pitném režimu pro školku, hodnocení spotřebního koše - doporučení ke zlepšení - květen 2016

2. Seznámení s projektem - seminář pro pedagogy MŠ (správná výživa
a pohybová aktivita v předškolním věku, nácvik cvičení s overbally
s fyzioterapeutem) - září 2016

3. Edukace žáků MŠ v oblasti prevence úrazů - konec září 2016

4. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. 2 divadelní představení pro děti s tématy:

Zdravá výživa (říjen 2016)

Pitný režim (listopad 2016)

5. Přednáška pro rodiče - téma: výživa dětí (prosinec 2016)

6. Ve spolupráci s CEPOZ o.s. zhodnocení změn ve stravovacích zvyklostech mateřské školy, hodnocení spotřebního koše - prosinec 2016

PRÁCE PEDAGOGŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Průběžné cvičení s overbally v MŠ (pedagogové + žáci) - září - prosinec 2016

Průběžná práce s pracovním sešitem "Krok za krokem za zdravým životem" (témata: zdravý životní styl - zdravé stravování, prevence úrazů, pohybová aktivita).

V RÁMCI PROJEKTU OBDRŽÍME ZDARMA OVERBALLY A PRACOVNÍ SEŠITY.

Program byl finančně podpořen v rámci Dotačního programu MZ ČR Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví pro rok 2016.

www.zuusti.cz