Otevření mateřské školy

04.05.2020

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že naše mateřská škola bude znovuotevřena v pondělí 18. května. Aby byl zaručen bezpečný provoz školy, bude nutné dodržovat nařízení a doporučení MŠMT, hygieniků a pokyny zaměstnanců školy. Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen vyplnit a podepsat čestné prohlášení - viz níže. Bez tohoto nebude dítěti umožněn vstup do školy.

  Cesta do mateřské školy a z mateřské školy, příchod k mateřské škole:

  • při cestě do školy a ze školy musí mít děti i jejich doprovod zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky (dále jen "rouška")
  • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými opatřeními (není nutné u členů jedné domácnosti)
  • minimalizovat velké shromáždění před školou

  V prostorách mateřské školy:

  • doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce, a to nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte)
  • děti a pedagogičtí pracovníci v prostorách školy roušky nosit nemusí
  • nedoporučujeme vstup do mateřské školy (jako doprovod) osobám s rizikovými faktory (zejména seniorům nad 65 let) viz níže
  • ve škole budou platit zvýšená hygienická pravidla, všichni zaměstnanci budou řádně poučeni

  Ve třídě:

  • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  • děti budou mít k dispozici papírové ručníky a dezinfekci na ruce

  Při podezření na možné příznaky:

  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)
  • pokud dítě vykazuje některé z možných příznaků, bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce ohledně neodkladného vyzvednutí dítěte ze školy. O podezření budeme informovat hygienickou stanici.

                       Osoby s rizikovými faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbo, např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 5. Těžká obezita.
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin.
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2 - 8) výše uvedený nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě do rizikové skupiny patří, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení (o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví). Pokud zákonný zástupce toto prohlášení nepodepíše, nebude dítěti vstup do mateřské školy umožněn.