Důležitá pravidla k znovuotevření mateřské školy

13.05.2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na důležitá pravidla, kterými se naše mateřská škola bude řídit do konce školního roku, vzhledem k současné situaci související s pandemií onemocnění COVID - 19:

  • Při prvním vstupu do mateřské školy je zákonný zástupce povinen podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění za posledních 14 dnů (rýma, kašel, zvýšená teplota, horečka, ztráta chuti, čichu) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ + doložte 2 aktuální telefonní čísla!
  • Bez podepsání tohoto prohlášení nemůže být dítě vpuštěno do mateřské školy!
  • Do MŠ je přijato dítě jen zcela zdravé! Tzn. bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění - rýma, kašel, zvýšená teplota. Nikdo s příznaky infekce nesmí vstoupit do budovy školy, tím je míněno jak dítě, tak osoba, která dítě přivádí.
  • Rodič předává dítě učitelce vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo.
  • V případě, že se během dne u dítěte objeví jakékoliv známky onemocnění, bude neprodleně informován rodič, který je povinen okamžitě (v co nejkratší době) dítě vyzvednout.
  • U dětí, kteří trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu. Bez této zprávy není možné, aby dítě setrvalo v kolektivu.
  • Před vstupem do třídy si dítě řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem.
  • V každé třídě budeme často větrat, činnosti dětí budeme co nejvíce přenášet na školní zahradu - děti musí mít denně čisté oblečení a dostatek náhradního oblečení!
  • Povinnost nosit roušky v prostorách MŠ pro doprovázející osoby platí do konce školního roku!
  • Využívejte prosím MŠ pouze na nezbytně nutnou dobu, kdo má možnost, vyzvedávejte děti po obědě.

Žádáme Vás, abyste tato pravidla respektovali. Dodržováním těchto pravidel chráníte nejen své děti, ale také sebe a v neposlední řadě i nás, zaměstnance mateřské školy.

V naší mateřské škole se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci COVID - 19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku správného mytí rukou u dětí.